Оформлення спадщини

До Синельниківського бюро правової допомоги звертаються мешканці міста та району за юридичною консультацією щодо порядку оформлення спадщини.

В ційстатті ми детально відповімо на найважливішіпитання про те, який порядок прийняттяспадщини,кудиподаєтьсязаява на прийняттяспадщини та в якітерміни, як відновитипропущений строк та інше.

В Українііснує два видиспадкування: за законом і за заповітом.

Заповіт про спадщину – цеписьмовий документ на спадщину, якийміститьрозпорядженнялюдини на випадоксмертіщодоналежногоїй майна, майнових прав. Заповітобов’язковопідлягаєпосвідченнюнотаріусом і один екземплярзалишається в нотаріальнійсправі.

За відсутностізаповітуабо якщо заповітстосуєтьсялишечастиниспадщини, а не всього майна, відбуваєтьсяспадкування за законом в порядку черговості.

У спадщинувходятьмайно і майнові права, що належали померлійлюдині, за винятком:

  • Прав, пов’язаних з членством в юридичних особах (якщо інше не прописано в статуті);
  • Права навідшкодуванняшкоди, яку булозавданоспадкодавцеві до смерті;
  • Права на аліменти, пенсії, допомогу, іншівиплати. Тільки якщо сумизазначенихвиплатбулиперераховані на рахунокпомерлого до йогосмерті, спадкоємцімають право на їхотримання;
  • Особистихнемайнових прав (наприклад, авторське право);
  • Інших прав та обов’язків, якібулинерозривнопов’язані з померлим і не можуть бути переданііншим особам. Переліку таких прав і обов’язківвзаконодавствінемає.

Важливим є те, щокрім майна і прав, спадкоємці, якіприймаютьспадщину, приймаютьтакож і борги померлогоспадкодавця. Відмовитисявідборгів і прийнятитільки права не можна.Особливо цепитаннястосуєтьсякредитнихборгів, якібули у спадкодавця.

Незалежновід того, чиви є спадкоємцем за законом або за заповітом, для прийняттяспадщини у встановленийзаконодавствомтермінпотрібно подати заявунотаріусу. Оформитиспадщинуможна у будь-якогонотаріуса, неважливо – у приватного або державного, за місцемвідкриттяспадщини.

Право на спадщинувідкривається за останніммісцемпроживанняпомерлого (населений пункт) або ж якщо вононевідоме – за місцезнаходженнямнерухомого майна (йогоосновноїчастини). Тобто, для того, щобвступити у спадщину, ви можете звернутися до будь-якогонотаріусавтомунаселеномупункті, де бувзареєстрований (прописаний) померлийабо ж де знаходитьсяйогомайно.

Якщо ви незнаєте, чи є іншіспадкоємці, чи подали вони заяву і до якогонотаріуса, то для з’ясуванняцієїобставини, ви все одно повиннізвернутися до нотаріуса.Оскількинотаріусикористуютьсяєдиною базою, то при отриманнівід вас заяви нотаріусперевірить, чивідкритоспадкову справу іншимнотаріусом і повідомить вам, кудизвернутися. Спадкову справу може вести тільки один нотаріус.

Згідноіз законом термінприйняттяспадщини становить 6 місяців з дня смертіспадкодавця. Якщо ви проживали (булизареєстровані) з ним за однієюадресою, вважається, щови автоматично прийнялиспадщину, якщо не подали заявупровідмовувідспадщини.

Це не означає,щоподаватизаяву про прийняттяспадщини в такому випадкувзагалі не потрібно. Якщо доскладуспадщини входить нерухомемайно, подати заяву все одно доведеться для переоформлення на вас документів. Інакшеви просто не зможетенадаліжодним чином розпорядитися таким майном.

Просто в такому випадкуви не обмежені 6-місячним терміном і можете подати заявунавітьпісляйогозакінчення. Цестосуєтьсятільки тих спадкоємців, хтобувзареєстрованийзіспадкодавцем на момент смерті за однієюадресою. Якщо ж це не ваш випадок, то потрібновстигнути подати заяву в 6-місячний термін.

Уразі пропуску строку для прийняттяспадщиниможнавирішитицю проблему двома шляхами. Перший – якщо є іншіспадкоємці, якіприйнялиспадщину, і вони не заперечуютьпротивашоговступу в спадщину. Тоді за наявностіїхписьмовоїзгодивиподаєтенотаріусузаяву, і далі все йде за звичнимсценарієм.

Другийваріант: якщо іншіспадкоємцізаперечуютьабоїхнемає, то нотаріусвідмовить в оформленніспадщини. У такому випадку строк прийняттяспадщинидоведетьсяпродовжуватив судовому порядку. При зверненнідосуду з заявоюнеобхіднопояснити, чомутермінбувпропущений. Суд продовжує строки, якібулипропущені з поважних причин.

До можливихповажних причин можнавіднестинаступні:

  • тривалухворобу, щообмежуєможливістьпересування;
  • довгостроковевідрядження;
  • знаходження в місцяхпозбавленняволі;
  • незнання про те, що родич помер (наприклад, вам не повідомили про цеіншіродичі) і так далі.

Увага! Незнання про те, що подати заявупотрібнобуло в 6-місячний термін, поважною причиною не вважається! Тому на цей аргумент не посилайтеся. Якщо суд продовжитьтермін для подачі заяви, виподаєтезаяву разом з копієюрішення суду нотаріусу. Далі в загальному порядку відбуваєтьсяоформленняспадщини.

При виникненні правових проблем звертайтесь за юридичноюконсультацією до Синельниківського бюро правовоїдопомоги за адресою: м. Синельникове, вул. Богми, 4-а. Контактнітелефони: 4-14-35, 095 502 83 30, e-mail: synelnikivske@legalaid.dp.ua.

Керівник Синельниківського бюро правової допомоги

Микола Черваньов